+48 32 781 85 17 polna@polna-eng.pl

ODWADNIACZ TERMODYNAMICZNY

CHARAKTERYSTYKA:
Działanie odwadniaczy termodynamicznych opiera się na tzw. zjawisku paradoksu hydrodynamicznego. Stosuje się je do samoczynnego odwadniania urządzeń i rurociągów parowych. Charakteryzują się szybką reakcją przy zmiennym obciąŜeniu kondensatem, a przy niskich temperaturach zwiększeniem cyklów pracy. Wykazują równieŜ duŜą odporność na uderzenia wodne, przegrzanie i korozję. Odwadniacze te moŜna zabudować na rurociągu w dowolnym połoŜeniu. W celu otrzymania maksymalnej wydajności, nie naleŜy ich izolować.

KARTA KATALOGOWA PRODUKTU


 
facebook
google+