Reduktor typu RCU-3

Reduktor przeznaczony jest do utrzymywania stałej wartości ciśnienia za zaworem, niezależnie od zmian ciśnienia zasila-nia, a ponadto zabezpiecza układ przed nadmiernym wzrostem ciśnienia regulowanego.
Stosowany jest w instalacjach wody, powietrza i gazów niepalnych. Zalecany do stosowania w insta-lacjach centralnego ogrzewania w budownictwie wielorodzin-nym, gdzie spełnia trzy funkcje:
• reduktora umożliwiającego napełnianie instalacji wodą o odpowiednim ciśnieniu
• uzupełnia ubytki wody w instalacji
• zaworu upustowego, zabezpieczającego układ przed nad-miernym wzrostem ciśnienia.